Etická platforma
profesních
organizací koučů

Poslání

Koučování jako metoda rozvoje firem i jednotlivců má v České republice už několik let svoje pevné místo. Přesto se občas setkáváme s rozpačitou reakcí nebo negativní zkušeností, která pak potenciálním klientům brání ve využití tohoto jinak efektivního způsobu rozvoje. Problém je v pojetí a praktikování koučinku těmi, kdo se za kouče označují. Ne každý trenér nebo lektor je zároveň kouč. Přesto někteří vycházejí z pouhého překladu své profese a z trenéra se stane kouč, aniž by fakticky odváděl svoji práci podle celosvětově platných standardů a skutečně plnil pro klienta tu roli, kterou lze od kouče očekávat.

Kvalita jakékoliv služby je spojena s etikou a z jejího pohledu by profesionální kouč měl být certifikován akreditovaným programem, přihlásit se k dalšímu vzdělávání a hlavně dodržovat Etický kodex a proces koučování vést v souladu s kompetencemi kouče.

Profesionální kouče v České republice sdružují tři profesní organizace ICF ČR, ČAKO a EMCC a právě ty společně vytvořily Etickou platformu profesních organizací koučů. EPPOK slouží všem členům těchto tří profesních organizací také jako platforma vzdělávací, poradenská a směrem k veřejnosti a zadavatelům služby jako nástroj osvětový.

V praxi to znamená další zkvalitňování služby koučinku, pro klienty to je záruka, že bez ohledu na to, které profesní organizace je ten který kouč členem, je každý vázán stejnými pravidly a etickým kodexem dané organizace. Naopak kouč, který nepřijal závazek vyplývající z jeho členství v některé z profesních organizací není vázán žádnými pravidly, odpovědností.

Organizační řád EPPOK

Co lze očekávat od seminářů EPPOK?

Etika je obor, který se zabývá odpovědí na otázku, jakým směrem namířit činnost člověka. Co podpoří jeho život a co nikoli. Řeší otázky hodnot, cílů, lidské vůle a úsilí při jejich naplňování. Koučování a mentorování přináší klientům a jejich okolí užitek při hledání odpovědí na tyto otázky. Proto je etická kapacita kouče/mentora zásadní.
Setkání EPPOK nabízí platformu pro vedení dialogu mezi všemi účastníky v prostoru koučování a mentorování. Jejím posláním tak není soudit nebo rozhodovat o vhodnosti či nevhodnosti činů a názorů, ale vytvořit prostor, v němž mohou účastníci reflektovat, konceptualizovat a nacházet odpovědi pro komplexní a neustále se vyvíjející podmínky života lidí. Setkání EPPOK slouží výhradně účastníkům setkání.

Průběh seminářů EPPOK

1. Seminář trvá zpravidla 3 hodiny.

2. První půlhodina je vyhrazena pro přihlášení se a individuální seznámení se účastníků.

3. V následujících 30 minutách hostitel večera předloží téma a může přidat svůj pohled nebo otázky na daný předmět.

4. V další hodině probíhá dialog resp. diskuze účastníků zpravidla ve skupinách.

5. Závěrečná hodina je věnována společné diskuzi v plénu, kdy skupiny přednesou svá zjištění a názory. Tuto diskuzi moderuje hostitel, který v závěru může nabídnout shrnutí.

 

Doporučená literatura o etice

Shaw, E., & Carroll, M. (2012). Ethical Maturity in the Helping Professions: Making Difficult Life and Work Decisions. Jessica Kingsley Publishers
Kniha na Amazon.com

Steare, R. (2013). Ethicability: Roger Steare Consulting Limited.
Kniha na Amazon.com

Iordanou, I., Hawley, R., & Iordanou, C. (2017). Values and Ethics in Coaching (1 edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd.
Kniha na Amazon.com